Upplåning och kassaförvaltning

Statens upplåning används för återbetalning av förfallande lån i statsskulden och täckning av eventuella underskott i statsbudgeten. Upplåningens mål är att fylla statens finansieringsbehov kostnadseffektivt och på ett sätt som möjliggör finansiering i alla lägen. Dessutom ska man se till att påfrestningarna på statsfinanserna i form av räntor och förfallodagar fördelas jämnt och förutsägbart. Upplåningen genomförs med god riskhantering och låg risknivå.

Statens budgetekonomins behov av upplåning 2019

Instrument Uttag (mn euro)
Skuldförbindelser 5 319
Benchmarklån 9 000
Avkastningsobligationer 0
Övriga 1 000
Upplåningsbehov totalt 15 319
Amorteringar 13 387
Netto 1 932

Baseras på den senaste budgeten eller tilläggsbudgeten eller finansministeriets förslag.

Statens nettoupplåning

Statsbudgeten 2019
(mn euro)
I
Tilläggsbudget

(mn euro)
Nettoupplåning till
nominellt värde
1 705 1932
Posterna för
skuldhantering
Emissionsförluster
(netto)
-40 -40
Kapitalförluster (netto) -10 -10
Nettoupplåning (inkl.
posterna för
skuldhantering)
1 655 1882

Statens upplåning sker främst i valutan euro. Vid utgivning av lån i andra valutor gör Statskontoret alltid en valutasäkring. Efter dessa åtgärder är hela statsskulden i euro.

Publicerad 22.3.2013 kl. 8.28 , uppdaterad 8.3.2019 kl. 12.20
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter